Home »

Rådets arbetsmarknadsekonomiska rapporter


 

1. Inför avtalsrörelsen 2016
(17 december 2015)

Inför avtalsrörelsen 2016 publicerades i december 2015 och behandlade förutsättningarna inför de kommande avtalsförhandlingarna. Fokus låg på de totala löneökningarna.
 
 
 
 
 
 

Ladda ner rapport

 
 
2. Dags för större lönespridning?
(15 februari 2016)

Dags för större lönespridning? från februari 2016 diskuterade relativlönerna på arbetsmarknaden: dels på områden med arbetskraftsbrist, dels för lågutbildade/invandrare som har svårt att få jobb. Rapporten föreslog bland annat särskilda tidsbegränsade ingångsjobb med låga ingångslöner.
 
 
 

Ladda ner rapport

 
 

3. Tudelningarna på arbetsmarknaden
(14 februar 2017)

Tudelningarna på arbetsmarknaden publicerades i februari 2017. Tre olika tudelningar analyserades: mellan inrikes och utrikes födda, mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda samt mellan mer internationellt konkurrensutsatta sektorer (”industrin”) och mer hemmamarknadsinriktade sektorer (de flesta privata tjänstesektorer och den offentliga sektorn). Rapporten diskuterade bland annat möjligheterna att avtala om permanenta ”enkla jobb” med lägre löner. En ingående analys gjordes också av industrins märkessättande roll.
 

Ladda ner rapport
Tekniskt appendix
Ändringar i pdf-version
Frågeformulär från enkätundersökning

 
 

4. Hur fungerar kollektivavtalen?
(13 februari 2018)

Hur fungerar kollektivavtalen? från i februari i år inriktades på kollektivavtalens funktionssätt. Analysen fokuserade på hur avtalssystemet kan komma att påverkas av en minskad facklig organisationsgrad och studerade särskilt företagens inställning till kollektivavtalen. Med svagare fack blir det viktigare för kollektivavtalens fortlevnad att dessa upplevs som positiva av företagen.
 
 

Ladda ner rapport
Tekniskt appendix
Frågeformulär från enkätundersökning

 
 

5. Olika vägar till jobb
(21 mars 2018)

Den avslutande rapporten från rådet tar upp tre huvudfrågor: Håller traditionella heltidsanställningar som omfattas av kollektivavtal på att ersättas av mer ”flexibla” atypiska anställningar, vilket ofta hävdas i den allmänna debatten? Vad säger tidigare erfarenheter om i vilken utsträckning lågkvalificerade (”enkla”) jobb kan fungera som språngbrädor till mer kvalificerade och bättre betalda arbeten för dem som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden? Hur väl fungerar vuxenutbildning av olika slag för att förbättra arbetsmarknadsutfallen för utsatta grupper?

Ladda ner rapport
Ändringar i pdf-version
Frågeformulär från enkätundersökning

 
 


Underlagsrapporter


 

1. The German Labor Market Miracle:
An Assessment

(21 april 2016)

Från att under 1990-talet ha omtalats som ”Europas sjuke man” med både låg sysselsättning och svag konkurrenskraft har den tyska ekonomin under 2000-talet genomgått en anmärkningsvärd återhämtning. Konkurrens- kraften har förbättrats dramatiskt och sysselsättningen har ökat kraftigt. Denna underlagsrapport, författad av Michael C. Burda, behandlar det tyska så kallade arbetsmarknadsundret och dess förklaringar.
 

Ladda ner rapport

 
 
2. Egenföretagande bland utrikes födda: En översikt av utvecklingen under 2000-talet
(4 april 2017)

Denna underlagsrapport ger en översikt av egenföretagandet bland utrikes födda från olika länder under perioden 2000–2012. bland annat undersöks vilka branscher utrikes födda egenföretagare verkar inom, om egen- företagandet skiljer sig mellan män och kvinnor samt företagarnas anställningsbeteende. Underlagsrapporten är skriven av Lina Aldén och Mats Hammarstedt vid Linnéuniversitetet i Växjö.
 

Ladda ner rapport

 


English summaries


 
Time for Larger Wage Dispersion? (24 may 2016)
Summary of the report “Dags för större lönespridning?
Download the summary
 
The Duality of the Swedish Labour Market (14 july 2017)
Summary of the report “Tudelningarna på arbetsmarknaden”
Download the summary