Home » Uncategorized » Underlagsrapport om utrikes föddas egenföretagande

Underlagsrapport om utrikes föddas egenföretagande

Arbetsmarknadsekonomiska rådets senaste årsrapport – Tudelningarna på arbetsmarknaden – visade att utrikes föddas anknytning till arbetsmarknaden är svagare än de traditionella sysselsättnings- och arbetslöshetssiffrorna visar. Det beror på att utrikes födda i högre grad arbetar deltid och har visstidsanställningar. Egenföretagande har under det senaste årtiondet uppmärksammats i den integrationspolitiska debatten och har lyfts fram som ett verktyg för att minska arbetslösheten bland utrikes födda.

Docent Lina Aldén och professor Mats Hammarstedt, verksamma vid Linnéuniversitetet i Växjö, har fått i uppdrag av Arbetsmarknadsekonomiska rådet att undersöka hur egenföretagandet ser ut bland utrikes födda i Sverige. Deras arbete ligger till grund för den analys av egenföretagande som gjordes i rådets årsrapport.

I denna underlagsrapport redovisas deras undersökning i sin helhet.

Rapporten visar att det finns stora skillnader i sannolikheten att vara företagare beroende på födelseland. Bland personer födda i Mellanöstern är en relativt stor andel egenföretagare. Detta skulle kunna förklaras av att många invandrat från länder med en stark tradition av företagande. Men det kan också förklaras av att dessa grupper ofta har svårt att få en löneanställning. Med andra ord kan det vara de dåliga alternativen och inte de goda affärsmöjligheterna som gör att de blir egenföretagare. Samtidigt finns det grupper av utrikes födda som både har svårt att etablera sig som löneanställda och som har en låg andel egenföretagare.

Företagare födda utanför Europa är i hög grad koncentrerade till branscher med låga inträdesbarriärer i form av till exempel låga krav på startkapital. Det tyder på att utrikes födda upplever andra hinder och problem än inrikes födda i rollen som företagare.

Vidare visas i rapporten att egenföretagande män i högre grad anställer män och att kvinnliga egenföretagare i högre grad anställer kvinnor. Det gäller både för utrikes och inrikes födda företagare.

Läs hela underlagsrapporten:
Egenföretagande bland utrikes födda