Välkommen till Arbetsmarknadsekonomiska rådets hemsida

 

Om Arbetsmarknadsekonomiska rådet

Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) var ett oberoende expertråd som verkade mellan den
1 april 2015 och den 31 mars 2018. Rådets uppdrag enligt dess stadgar (se avtal med Svenskt Näringsliv) var att analysera hur lönebildning, arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik påverkar arbetsmarknadens funktionssätt.

Rådet skulle särskilt fokusera på hur dessa tre faktorer påverkar utsatta gruppers övergång till reguljär sysselsättning samt vilka effekter de har på näringslivets kompetensförsörjning och produktivitetsutveckling. Därutöver hade rådet till uppgift att analysera hur såväl nivå som struktur på löneökningar påverkar sysselsättning och arbetslöshet. En kärnfråga var hur löneökningarna bör utformas för att jämviktsarbetslösheten ska minska.

Rådet fullgjorde sitt uppdrag främst genom att en eller flera gånger årligen publicera arbetsmarknadsekonomiska rapporter. Därutöver deltog rådets ledamöter i det offentliga samtalet med flertalet debattartiklar, ledare/kolumner och presentationer.

Rådet finansierades under sin verksamhetstid av Svenskt Näringsliv men arbetade helt oberoende från uppdragsgivaren. Rådet hade sina lokaler på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm.
 
 
Rådets ledamöter
Rådet bestod av fyra erfarna och akademiskt verksamma nationalekonomer: Lars Calmfors (ordförande), Per Skedinger (vice ordförande), Ann-Sofie Kolm (ledamot) och Tuomas Pekkarinen (ledamot).

Rådets ordförande, Lars Calmfors, är professor emeritus vid IIES och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Han har tidigare varit ordförande i bland annat Ekonomiska rådet i Finansdepartementet, EMU-utredningen, SNS vetenskapliga råd, European Economic Advisory Group vid CESifo och Finanspolitiska rådet. Han är nu redaktör för Nordic Economic Policy Review, ledare för ett projekt om invandrares arbetsmarknadsintegration i de nordiska länderna på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och ledamot av Sysselsettningsutvalget i Norge. Lars forskning avser arbetsmarknads- och makroekonomi. Besök Lars hemsida.
 
Per Skedinger är forskare vid IFN i Stockholm och adjungerad professor vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö. Han har tidigare varit verksam vid Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF). Per Skedingers forskning är fokuserad på institutioner på arbetsmarknaden, särskilt minimilöner och anställningsskyddslagstiftning, och deras påverkan på arbetsmarknadens funktionssätt. Besök Pers hemsida.
 
Ann-Sofie Kolm är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hennes forskning är främst inriktad på politikens inverkan på arbetsmarknaden, till exempel hur skattepolitik påverkar lönebildning, arbetslöshet och utbildningsbeslut. Ann-Sofie sitter i styrelsen för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), i Fores vetenskapliga råd för programmet ekonomiska reformer och entreprenörskap, samt i SNS förtroenderåd. Besök Ann-Sofies hemsida.
 
Tuomas Pekkarinen är forskare vid Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) i Helsingfors, adjungerad professor vid Aalto-universitetets handelshögskola samt affilierad till institutet IZA. Pekkarinens forskning inriktar sig på utbildningsreformers effekter på olika socioekonomiska utfall, såsom den ekonomiska rörligheten mellan generationer, fördelningen av kognitiva färdigheter och könsskillnader på arbetsmarknaden. Besök Tuomas hemsida.
 
 
Om hemsidan
Denna hemsida samlar allt det material som rådet publicerat under sin verksamhetstid:

  • Under Rapporter kan rådets totalt fem rapporter och två underlagsrapporter laddas ner. Där återfinns också engelska sammanfattningar av några av rapporterna.
  • Under Annat material återfinns rådets pressmeddelanden som skickats ut, filmade pressträffar, pressbilder samt länkar till de tidskrifts- och tidningsartiklar som rådets ledamöter skrivit.
  • Under Presentationer kan du ladda ner power point-bilder från de presentationer som rådets ledamöter gjort under AERs verksamhetstid.
  • Under AER i media återfinns sammandrag av när media uppmärksammat rådet.
  • Under In English finns en beskrivning av rådet på engelska samt allt det material på engelska som rådet publicerat.
  • Under Kontaktuppgifter finner du e-postadresser till rådets tidigare ledamöter och sekreterare.