Home » Uncategorized » Lars Calmfors kommenterar LOs utbildningsjobb

Lars Calmfors kommenterar LOs utbildningsjobb

Landsorganisationen arrangerade idag ett seminarium om deras senaste förslag om utbildningsjobb. Förslaget kommenterades under seminariet av Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting, chef utbildning och arbetsmarknad, Annika Sundén, analyschef Arbetsförmedlingen, och Lars Calmfors.

Lars Calmfors inledde med att säga att LOs senaste rapport ger en rättvisande bild av de problem svensk arbetsmarknad står inför.
LOs utbildningsjobb har enligt Calmfors likheter med Arbetsmarknadsekonomiska rådets förslag från sin årsrapport från 2016 om temporära jobb med lägre löner i kombination med högre transfereringar. Därtill adderar LO generösa utbildningsbidrag, något som rådet ställer sig positivt till och som föreslogs i den senaste årsrapporten. LO har poängterat att jobben ska vara temporära men har inte preciserat någon tidsbegränsning. Lars påpekar att hur lång tid en anställning med lägre lön ska få gälla utgör en avvägning. Å ena sidan blir troligen sysselsättningseffekterna större när jobben är av mer permanent karaktär. Å andra sidan finns risk att människor permanent fastnar i arbete med låg lön. Vidare får LO medhåll av Calmfors om att utbildningsbiten inte bör involvera arbetsgivaren.

Däremot ställer sig Lars tveksam till att utbildning ska vara obligatorisk – han tror snarare att det är bättre att ge höga incitament genom generösa utbildningsstöd. Även det åldersspann som enligt LOs förslag ska inrymmas i utbildningsjobben får kritik. Calmfors menar att det är onödigt begränsande. Således bör enligt Calmfors förslaget innefatta också äldre individer och bygga på incitament snarare än tvång.

Som helhet ställer sig lars dock positiv till förslaget och tror att det är en bra utgångspunkt för framtida diskussioner.
Utöver sitt anförande deltog han också i den avslutande paneldiskussionen vid seminariet.

Ladda ner Lars presentation här. Se inspelningen av seminariet på LOs hemsida.