Per Skedinger

Per Skedinger är disputerad i nationalekonomi vid Uppsala Universitet, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm och adjungerad professor vid Linnéuniversitet, Ekonomihögskolan, i Växjö. Han har tidigare varit verksam vid Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF) samt varit redaktör för Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt och medlem i ILO:s och EU-kommissionens gemensamma expertgrupp för minimilöner i EU.

Per Skedingers forskning är fokuserad på institutioner på arbetsmarknaden och deras påverkan på olika arbetsmarknadsutfall. I flera projekt har han undersökt effekter av kollektivavtalsreglerade minimilöner på sysselsättningen i olika låglönebranscher och bland flyktinginvandrare. Han har även studerat hur anställningsskyddslagstiftning påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Ett annat forskningsområde rör effekter av arbetsmarknadspolitiska program, särskilt för ungdomar och funktionshindrade. Skedinger har dessutom analyserat effekter av olika skatter; dels hur sänkta arbetsgivaravgifter påverkar ungdomars sysselsättning, dels vilken betydelse realisationsvinstbeskattning har för rörligheten på bostadsmarknaden.

Besök Per Skedingers hemsida.