Home » Uncategorized » Calmfors om trepartsförhandlingar

Calmfors om trepartsförhandlingar

Lars Calmfors skriver i en kolumn på Dagens Nyheters Ledarsida att låsningarna om enkla jobb måste brytas. Han argumenterar för att skillnaden mellan inrikes och utrikes föddas arbetsmarknadsanknytning idag är det största problemet på arbetsmarknaden. Vidare skriver han att “skillnaderna i arbetsmarknadsanknytning mellan utrikes och inrikes födda beror främst på skillnader i färdigheter, inte minst i svenska språket. Därför behövs stora utbildningsinsatser, samtidigt som det finns gränser för vad de kan uppnå”.

Även om arbetsmarknadens parter i normala fall sköter lönebildning bäst på egen hand är Sverige just nu i en unik situation. Därför förespråkar Calmfors trepartsförhandlingar, det vill säga förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter och staten. Genom sådana förhandlingar skulle högre sysselsättning genom lägre minimilöner kunna uppnås för marginalgrupperna. Samtidigt kan då dessa lägre minimilöner kombineras med skatte- och bidragsförändringar i form av extra jobbskatteavdrag och en högre uppräkningstakt för olika transfereringar. På så sätt kan den ökning av inkomstspridningen som skett motverkas.