Home » Posts tagged 'Ann-Sofie Kolm'

Tag Archives: Ann-Sofie Kolm

Ledamöter och medarbetare

Lars Calmfors

Ordförande

Lars Calmfors är forskare vid IFN och professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Hans främsta forskningsområden är arbetsmarknads- och makroekonomi: lönebildning, arbetsmarknadspolitik, penning- och finanspolitik.

Lars har tidigare varit ordförande i bland annat Ekonomiska Rådet vid Finansdepartementet, EMU-utredningen, SNS Vetenskapliga Råd, European Economic Advisory Group (EEAG) vid CESifoinstitutet i München och Finanspolitiska rådet. Han har haft internationella uppdrag för bland annat OECD, Europaparlamentet och regeringarna i Storbritannien, Finland och Norge. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Han har också varit ledamot i KVAs nobelpriskommitté i ekonomi. Lars har vidare bland annat suttit i styrelserna för IFAU, Wennergrenska stiftelsen, KVA och Vetenskapsrådet. För närvarande har Lars uppdrag som ledamot i SIEPS insynsråd, den statliga utredningen om överskottsmålet och i Fores vetenskapliga råd för programmet ekonomiska reformer och entreprenörskap. Han skriver också regelbundet  kolumner i Dagens Nyheter om olika ekonomiska frågor.

Besök Lars Calmfors hemsida.

  Per Skedinger

  Vice ordförande

  Per Skedinger är disputerad i nationalekonomi vid Uppsala Universitet, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm och adjungerad professor vid Linnéuniversitet, Ekonomihögskolan, i Växjö. Han har tidigare varit verksam vid Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF) samt varit redaktör för Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt och medlem i ILO:s och EU-kommissionens gemensamma expertgrupp för minimilöner i EU.

  Per Skedingers forskning är fokuserad på institutioner på arbetsmarknaden och deras påverkan på olika arbetsmarknadsutfall. I flera projekt har han undersökt effekter av kollektivavtalsreglerade minimilöner på sysselsättningen i olika låglönebranscher och bland flyktinginvandrare. Han har även studerat hur anställningsskyddslagstiftning påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Ett annat forskningsområde rör effekter av arbetsmarknadspolitiska program, särskilt för ungdomar och funktionshindrade. Skedinger har dessutom analyserat effekter av olika skatter; dels hur sänkta arbetsgivaravgifter påverkar ungdomars sysselsättning, dels vilken betydelse realisationsvinstbeskattning har för rörligheten på bostadsmarknaden.

  Besök Per Skedingers hemsida.

   Ann-Sofie Kolm

   Ledamot

   Ann-Sofie Kolm är professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning är främst inriktad på hur politik påverkar olika arbetsmarknadsutfall. Hon har bland annat studerat hur skattepolitik påverkar lönebildning, arbetslöshet och utbildningsbeslut. Ann-Sofie har tidigare varit sekreterare i Ekonomiska rådet och ledamot i Finanspolitiska rådet. Hon har också skrivit två konjunkturrådsrapporter för Studieförbundet Näringsliv och Samhället (SNS) samt suttit i deras vetenskapliga råd. För närvarande sitter hon i styrelsen för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) på Finansdepartementet, i Fores vetenskapliga råd för programmet ekonomiska reformer och entreprenörsskap, samt i SNS förtroenderåd.

   Besök Ann-Sofie Kolms hemsida.

    Tuomas Pekkarinen

    Ledamot

    Tuomas Pekkarinen är forskare vid Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) i Helsingfors och adjungerad professor vid Aalto-universitetets handelshögskola. Dessutom är han affilierad till det tyska arbetsmarknadsekonomiska institutet IZA och associerad redaktör för Scandinavian Journal of Economics. Han har tidigare undervisat och arbetat vid Boston University, Uppsala universitet och Oxford University. Pekkarinens arbete inriktar sig på utbildningsreformers effekter på olika socioekonomiska utfall, såsom den ekonomiska rörligheten mellan generationer, fördelningen av kognitiva färdigheter och könsskillnader på arbetsmarknaden.

    Besök Tuomas Pekkarinens hemsida.

     Simon Ek

     Sekreterare

     Simon Ek avslutade våren 2016 masterprogrammet i nationalekonomi vid Uppsala Universitet. Masteruppsatsen studerade empiriskt effekten av lägstalönehöjningar på löneutveckling, arbetade timmar och separationer inom hotell- och restaurangbranschen i Sverige. Simon har sedan studietiden hunnit arbeta som forskningsassistent i flera olika sammanhang och projekt och kommer närmast från en assistenttjänst vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

      Om AER

      Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) är ett oberoende expertråd. Rådets uppdrag enligt dess stadgar (se avtal med Svenskt Näringsliv) är att analysera hur lönebildning, arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Rådet fokuserar särskilt på hur dessa tre faktorer påverkar svaga gruppers övergång till reguljär sysselsättning samt vilka effekter de har på näringslivets kompetensförsörjning och produktivitetsutveckling.

      Därutöver ska rådet analysera hur såväl nivå som struktur på löneökningar påverkar sysselsättning och arbetslöshet. En kärnfråga är hur löneökningarna bör utformas för att jämviktsarbetslösheten ska minska.

      Rådets uppdrag fullgörs främst genom än en eller flera gånger årligen publicerad arbetsmarknadsekonomisk rapport.  Syftet är att stimulera den arbetsmarknadspolitiska debatten i Sverige. Rådets första rapport publicerades 17 december 2015.

      Rådet ska bestå av fyra erfarna och akademiskt verksamma nationalekonomer som utses för en tid av tre år. Rådets nuvarande ordförande är professor Lars Calmfors. Övriga ledamöter är professor Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger.

      Arbetsmarknadsekonomiska rådet instiftades av Svenskt Näringsliv 1 april 2015 och gavs då en fastställd budget för tre år. Rådet arbetar helt oberoende från uppdragsgivaren. Rådet har sina lokaler på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm.