Home » Om AER

Om AER

Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) är ett oberoende expertråd. Rådets uppdrag enligt dess stadgar (se avtal med Svenskt Näringsliv) är att analysera hur lönebildning, arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Rådet fokuserar särskilt på hur dessa tre faktorer påverkar svaga gruppers övergång till reguljär sysselsättning samt vilka effekter de har på näringslivets kompetensförsörjning och produktivitetsutveckling.

Därutöver ska rådet analysera hur såväl nivå som struktur på löneökningar påverkar sysselsättning och arbetslöshet. En kärnfråga är hur löneökningarna bör utformas för att jämviktsarbetslösheten ska minska.

Rådets uppdrag fullgörs främst genom än en eller flera gånger årligen publicerad arbetsmarknadsekonomisk rapport.  Syftet är att stimulera den arbetsmarknadspolitiska debatten i Sverige. Rådets första rapport publicerades 17 december 2015.

Rådet ska bestå av fyra erfarna och akademiskt verksamma nationalekonomer som utses för en tid av tre år. Rådets nuvarande ordförande är professor Lars Calmfors. Övriga ledamöter är professor Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet instiftades av Svenskt Näringsliv 1 april 2015 och gavs då en fastställd budget för tre år. Rådet arbetar helt oberoende från uppdragsgivaren. Rådet har sina lokaler på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm.