Arbetsmarknadsekonomiska rådet läggs ned

Arbetsmarknadsekonomiska rådet har funnits sedan den första april 2015. Svenskt Näringsliv har beslutat att inte längre finansiera rådets verksamhet. Rådet kommer därför att läggas ned.

Detta har uppmärksammats flitigt i media de senaste tre veckorna. Först ut var Johan Schück i Dagens Nyheter. I artikeln intervjuas både Lars Calmfors (ordförande Arbetsmarknadsekonomiska rådet) och Peter Jeppsson (vice vd Svenskt Näringsliv) om beslutet. Calmfors berättar att samarbetet med Svenskt Näringsliv har fungerat bra under de tre åren som rådet varit verksamt. Men samtidigt understryker han att en del av rådets analyser inte har uppskattats av uppdragsgivaren.

I Aftonbladet kritiserade Ingvar Persson slutsatserna i rådets senaste rapport – Hur fungerar kollektivavtalen – och menar att avtal som skrivs på arbetsgivarnas villkor inte löser några av de problem som rådet tar upp i rapporten. Han passar dock också på att säga att det är synd att rådet läggs ned med motiveringen att det är bra att det funnits opinionsbildare som på allvar velat diskutera den svenska modellen.

Maria Schottenius uppmärksammade i en krönika den tolfte mars att rådet ska läggas ned. Schottenius tog då tillfället i akt att diskutera problematiken med att oberoende forskning är svår att åstadkomma när den finansieras av privata aktörer. Hon jämför också rådets nedläggning med den situation som uppstod på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) för några år sedan då Laura Hartman, då forskningschef vid SNS, förbjöds att uttala sig om en forskningsrapport om kvalitetsskillnader mellan privat och offentligt drivna välfärdstjänster.

Schottenius avslutar med att understryka vikten av att forskning och oberoende utvärderingar måste få dra obekväma slutsatser:

Nu växer inte den här sortens tuffingar [Calmfors och Hartman, egen anmärkning] på träd, och troligt är att man nästa gång beställer forskning av forskare som går att styra.

Men om ett samhälle ska utvecklas och vitaliseras måste den som betalar ta risken att forskaren kommer tillbaka med resultat som man absolut inte vill ha.

Pressmeddelande och presskonferens: Hur fungerar kollektivavtalen?

Svensk arbetsmarknad regleras i hög grad av parterna och nästan alla anställda täcks av kollektivavtal. Men under de senaste decennierna har det skett stora strukturella förändringar på arbetsmarknaden. Samtidigt har den fackliga anslutningen minskat kraftigt. Hotar det avtalssystemet? Vad kan göras för att det ska fungera så väl som möjligt?
 
Arbetsmarknadsekonomiska rådets senaste rapport – Hur fungerar kollektivavtalen? – analyserar kollektivavtalssystemet och samspelet mellan arbetsmarknadens parter i Sverige.

Den kraftiga nedgången i facklig organisationsgrad i Sverige är del av en internationell trend. Motsvarande utveckling har inte skett på arbetsgivarsidan. Svenska arbetsgivares organisationsgrad har tvärtom ökat något. Det kan tolkas som att det är arbetsgivarna som mer än tidigare upprätthåller kollektivavtalens höga täckningsgrad.

Också i de andra nordiska och de flesta västeuropeiska länder har kollektivavtalens täckningsgrad varit stabil över tid. Men ett viktigt undantag är Tyskland där täckningsgraden fallit med nästan 30 procentenheter under de tre senaste decennierna. Det visar att även väletablerade kollektivavtalssystem kan försvagas kraftigt.

Nedgången i facklig organisationsgrad beror enligt vår analys främst på ändrat beteende hos löntagarna snarare än strukturella förändringar på arbetsmarknaden. Lägre facklig organisationsgrad minskar fackets möjligheter att tvinga företag att teckna kollektivavtal. Därför blir det på sikt viktigare för avtalssystemets fortlevnad hur kollektivavtalen fungerar för företagen.

Vi har gjort en stor enkätundersökning av hur företagen ser på kollektivavtalen. Enligt den har företagen generellt en positiv syn på avtalen. 60 procent av företagen skulle vilja teckna avtal även om fackets möjligheter att genom stridsåtgärder tvinga fram avtal minskade. Endast 15 procent skulle inte vilja det. Större företag är mer positiva till kollektivavtalen än mindre företag. Det tyder på att kollektivavtalen är bättre anpassade till stora än små företag. Synen på kollektivavtalen varierar kraftigt mellan olika branscher. Mest negativ är företagens inställning i byggbranschen.

Företag med sifferlösa avtal gör de mest fördelaktiga bedömningarna av avtalen. Vår analys av lönebildningen i offentlig sektor visar att sifferlösa avtal innebär större lönespridning och att lönerna reagerar mer på arbetskraftsbrist än annars. Övergång till sifferlösa avtal tycks innebära att arbetstiden förkortas.

Företagen värderar mest att kollektivavtalen ger dem ett bra anseende och förbättrar relationen till de anställda snarare än att de tycks se ett inneboende värde i avtalen i sig. Denna inställning grundas förmodligen på existerande normer om att företag ”bör ha avtal”. Men eftersom normer kan förändras, utgör den ett på sikt osäkert fundament för kollektivavtalssystemet. Det borde därför finnas starka drivkrafter för parterna att göra avtalen mer attraktiva för företagen. Det skulle kunna ske genom mer av lokal lönebildning och större flexibilitet i fråga om vilka anställningsvillkor som avtalen reglerar.
 
Ladda ner och läs hela rapporten här. Presskonferensen kan ses nedan eller på denna youtube-länk.
 
Arbetsmarknadsekonomiska rådet är ett expertråd som bildades i april 2015. Rådets uppgift är att bedöma ”arbetsmarknadens funktionssätt och de faktorer som påverkar denna”. Rådet upprättades och finansieras av Svenskt Näringsliv men arbetar helt oberoende. Ledamöter är professorerna Lars Calmfors (ordförande), Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger (vice ordförande).

Kontakt: Simon Ek (sekreterare) 073-433 55 80, Lars Calmfors (ordförande) 076-135 58 14.
 
 

 

Seminarium 15 februari: Hur fungerar kollektivavtalen?

Svensk arbetsmarknad regleras i hög grad av parterna och nästan alla anställda täcks av kollektivavtal. Men de senaste decennierna har stora strukturella förändringar skett på arbetsmarknaden. Samtidigt har den fackliga organisationsgraden minskat kraftigt. Riskerar därmed systemet med kollektivavtal att försvagas? Är det arbetsgivarsidan som i ökad grad håller uppe avtalssystemet? Vad kan göras för att kollektivavtalen ska fungera så väl som möjligt?

Arbetsmarknadsekonomiska rådet anordnar torsdagen den 15 februari ett seminarium där rådet presenterar rapporten Hur fungerar kollektivavtalen?
Rapporten redovisar en stor enkätundersökning av företagens syn på kollektivavtalen. Rapporten analyserar också orsakerna till den minskade fackliga organisationsgraden och hur de sifferlösa avtalen i offentlig sektor fungerar.

 
Program
08.45-09.15   Frukost serveras.

09.15-09.55   Lars Calmfors och Per Skedinger presenterar rapporten.

09.55-10.25   Rapporten kommenteras av:
                              Lena Granqvist (samhällspolitisk chef Saco),
                              Åsa Olli Segendorf (enhetschef Sveriges Riksbank),
                              Charlotta Stern (vice vd Ratio).

10.25-11.30   Panelsamtal med:
                              Lars Calmfors (ordförande Arbetsmarknadsekonomiska rådet),
                              Tobias Baudin (förbundsordförande Kommunal),
                              Anna-Karin Hatt (vd Almega),
                              Karin Johansson (vd Svensk Handel),
                              Martin Linder (förbundsordförande Unionen).

 
Datum: Torsdagen den 15 februari 2018
Tid: 09:15-11:30
Plats: Wallenbergsalen, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Principen först till kvarn gäller. Frukost serveras före seminariet.

Anmälan görs här.

 
Välkommen!

 
Kontaktpersoner:
Simon Ek, sekreterare, 073-433 55 80
Lars Calmfors, ordförande, 076-135 58 14

 

Stor löneflexibilitet i delar av privat sektor enligt senaste lönebildningsrapporten – och mer debatt om märket

I förra veckan tog diskussionen om industrins märkessättande roll fart ännu en gång.

Den 9 oktober publicerade Industrins ekonomiska råd sin rapport “Den svenska industrin, industriavtalet och framtida utmaningar”. I rapporten analyseras bland annat hur sammanflätade tjänstesektorn och tillverkningsindustrin blivit på senare år med hjälp av så kallade input-output-tabeller. Ett avsnitt tillägnas också industriavtalet och den rådande ordningen där industrins löneökningar ska vara normerande för alla andra sektorer. Rapportförfattarna ställer sig tveksamma till Arbetsmarknadsekonomiska rådets slutsatser om att industrins märkessättande roll hindrar relativlöneförändringar på svensk arbetsmarknad. De menar att Arbetsmarknadsekonomiska rådet har en överdriven syn på hur stark normen i realiteten är och framhåller att det inte finns några hinder för arbetsgivare och arbetstagare att på lokal nivå komma överens om högre löneökningar än i industrin och branschens centrala avtal.

Ladda ner rapporten från Industrins ekonomiska råd
här.

I Konjunkturinstitutets senaste lönebildningsrapport som publicerades i fredags (13 oktober) analyseras hur flexibla lönerna är med hänsyn till efterfrågeläget i en viss bransch och region (län). Analysen skattar sambandet mellan arbetslöshet och lönenivå. Arbetslösheten på lokal nivå instrumenteras med hjälp av efterfrågemått på olika branschers produkter och tjänster på nationell nivå. Det betyder att effekten på lönenivån som uppmäts bara drivs av efterfrågedrivna förändringar och skillnader i arbetslösheten. Analysen visar att det finns en betydande löneflexibilitet i Sverige – ungefär i linje med den som finns i andra länder. Konjunkturinstitutet drar slutsatsen att lönerna och löneökningarna – även med det rådande så kallade industrimärket – har möjlighet att anpassas efter det rådande efterfrågeläget i en bransch och/eller region. Flexibiliteten skiljer sig dock mycket mellan branscher: I branscher där de centrala kollektivavtalen är särskilt styrande är lönerna mycket mindre känsliga för arbetsmarknadsläget. Resultatet i dessa branscher vid låg efterfrågan blir i stället mer frekventa perioder av arbetslöshet för arbetstagarna.

Den senaste Lönebildningsrapporten går att ladda ner här. Läs också denna artikel i Dagens Industri som citerar intervjuer med Iida Häkkinen Skans, Ylva Hedén Westerdahl och Urban Hansson Brusewitz från Konjunkturinstitutet.

SNS – Hur kan lönesubventioner förenklas?

Lars Calmfors deltog i måndags (9/10) vid SNS seminarium om subventionerade anställningar.
Deltog gjorde också Susanna Gideonsson, ordförande, Handelsanställdas förbund, Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, Louise Ring, HR-direktör, Axfood.
Seminariet kan ses nedan. Lars Calmfors presentation kan laddas ner här.

Lars Calmfors presentation på ESOs 10-årsjubileum

I onsdags anordnade ESO – Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi – ett seminarium i samband med firandet av dess 10-årsjubileum. Talade gjorde Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, Anders Borg, tidigare finansminister, Max Elger, statssekreterare, finansdepartementet, Lars Hultkrantz, professor, Handelshögskolan vid Örebro universitet, ledamot i ESO, Lena Lindgren, professor, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, och Lars Calmfors. Seminariet leddes av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Bland annat underströk Lars vikten av offentliga institutioner med uppdrag att ta fram externa och oberoende analyser av politiken och samhället, diskuterade skillnaden mellan positiv och normativ analys och politikens förmåga att ta till sig forskningsunderlag.

Seminariet kan ses nedan:

Internationella Valutafondens (IMFs) granskningsgrupp drar liknande slutsatser om lönebildningen som AER

I sina slutsatser från den pågående granskningen av den svenska ekonomin drar IMFs granskare liknande slutsatser om lönebildningen och märkessättningen som AER gjort tidigare. Gruppen uttrycker oro för att lönebildningen inte i tillräckligt hög grad bidrar till att omallokera arbetskraft till de sektorer som har störst arbetskraftsbrist. Dessa innefattar byggsektor och IT liksom utbildning, sjukvård och andra “social services”. Man rekommenderar arbetsmarknadens parter att försöka komma överens om sätt att bättre anpassa löneutvecklingen till den svenska arbetsmarknadssituationen både på makro- och sektorsnivå. Enligt analysen har de svenska lönerna i alltför hög grad följt utvecklingen i Tyskland i stället för att styras av arbetsmarknadsläget i Sverige.
Gruppen betonar vikten av att uppnå en bred konsensus om alla förändringar. IMF-delegationen skriver följande i sitt avslutande uttalande (som går att läsa här):

6. Sweden’s wage formation system has long functioned well, but current nominal wage rises are out of sync with domestic fundamentals. For many years the wage setting process led by the industrial sector generated an enviable combination of solid real wage growth, high employment, and low labor disputes. Yet this system has increasingly anchored Swedish nominal wage rises on those in Germany. But wage growth in the 2.0‑2.5 percent range is too low relative to Swedish productivity trends and inflation targets, which would indicate rises of about 1 percentage point more. Higher nominal wage rises may not add significantly to real wage growth owing to higher inflation and a weaker trend in the krona than otherwise, but they would relieve pressure on monetary policy to prolong low interest rates.

7. Moving labor to areas with increasing needs is essential in coming years . Besides the construction and IT sectors, the areas with greatest labor shortages include education, health care, and other social services. The outlook for rises in both the young and elderly populations imply that such shortages will worsen, requiring these sectors to attract employees with the right skills that are currently working elsewhere. However, the wage setting system has great difficulty allowing relative wages to incentivize the reallocation of labor to where it is most needed.

8. The social partners should work to build consensus on making wages more responsive to Swedish conditions at both the macroeconomic and sectoral level. A range of approaches could be considered while preserving collective bargaining and protecting high employment. But the bottom line should be wage rises that are anchored on trends in Sweden’s labor productivity and medium-term inflation expectations, and which are sustainable in relation to business sector profitability, as analyzed in the annual wage formation reports of the National Institute of Economic Research. A combination of greater scope for sectoral wage differences and firm‑level flexibility would help to better meet the changing labor needs ahead. Discussions with the social partners indicate that broad consensus on a new approach would be key to ensuring that it functions well in practice.

9. New initiatives to boost employment of the low-skilled and migrants are emerging; these will be most effective as a coherent package of programs that meet the needs of different groups. The foreign-born now account for over half of unemployment and unemployment rates are also high for the low-skilled, such that further unemployment reductions must come from these groups. Alongside others seeking to address this challenge, LO (the Swedish Trade Union Confederation ) has put forward a Job and Education Initiative to facilitate labor market entry by adults who lack sufficient knowledge and skills. Temporarily lower wage costs for these employees would encourage employer participation, while the government would need to provide well‑matched educational opportunities and student aid to ensure a reasonable standard of living. This initiative would be complemented by approaches that address the needs of other groups, with younger working age persons more likely to benefit from a greater emphasis on education, while older persons may need more prolonged wage subsidies and work that matches their capacities.

Lars Calmfors Intervjuas i Ekonomiekot Extra

Lars Calmfors intervjuades idag i Ekonomiekot Extra. Diskussionen handlade bland annat om regeringens höstbudget. Lars sade att det är bra att olika transfereringar och bidrag har höjts eftersom dessa inte har räknats upp i samma takt som lönerna och BNP de senaste åren. däremot tycker han att det är problematiskt att dessa inte är finansierade och att regeringen därmed för en expansiv finanspolitik i högkonjunktur.

Diskuterades gjordes också enkla jobb och integrationen av utrikes födda på arbetsmarknaden. Lars ser framförallt två stora problem på arbetsmarknaden. Det första är att det på många håll både i privat och offentlig sektor råder stor brist på arbetskraft. Det andra är att arbetsmarknadsintegrationen av invandrare fungerar dåligt. Lars framhöll att han inte är särskilt orolig för de statsfinansiell kostnaderna för en misslyckad arbetsmarknadsintegration. Däremot oroar de sociala kostnaderna av ett tudelat Sverige honom mer. Det finns inga alexanderhugg som i ett slag kan lösa integrationsutmaningen men fler enkla jobb med olika avlastande funktioner skulle kunna bidra till att fler lågkvalificerade kommer i jobb. Samtidigt kan då dessa fungera som komplement till redan befintliga jobb, enligt Lars.

Lyssna på Ekonomiekot nedan. Intervjun med Lars börjar efter sju minuter.

 

Möte med den svenska IMF-delegationen

Lars Calmfors och Per Skedinger från Arbetsmarknadsekonomiska rådet träffade igår den delegation från internationella valutafonden (IMF) som just nu är på besök i Sverige. IMF skickar årligen en delegation till Sverige som utvärderar svensk ekonomi och den politik som förs. Besöket avslutas med att IMF-delegationen presenterar ett uttalande om den svenska ekonomin. Under gårdagens möte diskuterades bland annat lönebildning och invandrares integration på arbetsmarknaden.

Du kan läsa mer om delegationen och om IMF på Riksbankens hemsida.

Artikel i Ekonomisk Debatt om industriavtalet

Idag publicerades Lars Calmfors artikel om industriavtalet och det så kallade märket som sätts av de internationellt konkurrensutsatta sektorerna.

Artikeln kan laddas ner här.